Το έργο ManTiS οργανώνεται στις εξής Ενότητες Εργασίας (ΕΕ):

ΕΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και αρχιτεκτονική

Στόχοι:

 • Προσδιορισμός και περιγραφή των σεναρίων χρήσης που θα καλυφθούν από το έργο.
 • Καθορισμός και ανάλυση των απαιτήσεων τελικών χρηστών που θα πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα.
 • Καθορισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος και περιγραφή των προδιαγραφών των βασικών του συνιστωσών και διεπαφών σε επαρκή λεπτομέρεια, ώστε να διευκολύνονται οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
 • Επιλογή και περιγραφή σεναρίων δοκιμών για την αξιολόγηση.

ΕΕ2 Συλλογή IoT και crowdsourced δεδομένων με αδιάλειπτη επίγνωση θέσης

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη μεθόδων αδιάλειπτης καταγραφής θέσης οχήματος και αλγορίθμων σύντηξης δεδομένων θέσης.
 • Ανάπτυξη διεπαφών για τη συλλογή παραμέτρων οχήματος.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και αναπαράστασης δεδομένων και ειδοποιήσεων.

ΕΕ3 Δικτυακή πλατφόρμα NG-eCall με επίγνωση θέσης

Στόχοι:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξης επεκτάσεων σε πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP για τη διεκπεραίωση κλήσεων eCall επόμενης γενιάς (NG-eCall).
 • Ανάπτυξη κατάλληλης εφαρμογής κλήσης NG-eCall.
 • Ανάπτυξη συστήματος κατάλληλης δρομολόγησης κλήσεων NG-eCall.

ΕΕ4 Υπηρεσίες ευφυούς ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Στόχοι:

 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση μιας πλατφόρμας Big Data (περιλαμβανομένων των τμημάτων Data Warehouse, Analytics Unit και Message Broker) κατάλληλης για τους σκοπούς του ManTiS.
 • Υλοποίηση των διεπαφών τύπου B2B και C2B για τη συγκέντρωση δεδομένων
 • Διερεύνηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη cloud υπηρεσίας αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο.
 • Διερεύνηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη cloud υπηρεσιών αξιολόγησης διαδρομών (ασφάλεια, κατανάλωση, συμφόρηση) σε πραγματικό χρόνο.

ΕΕ5 Ανάπτυξη εφαρμογών ασφαλών μετακινήσεων και υποστήριξης οδηγών

Στόχοι:

 • Ανάπτυξη συγκεκριμένων πιλοτικών εφαρμογών επί τη βάσει των αποτελεσμάτων και υπηρεσιών των ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4.
 • Ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών για τρεις τουλάχιστον κατηγορίες χρηστών: διαχειριστές αυτοκινητόδρομου, διαχειριστές στόλων οχημάτων και χρήστες-οδηγούς οχημάτων.

EE6 Ολοκλήρωση πιλοτικών εφαρμογών & αξιολόγηση συστήματος

Στόχοι:

 • Ολοκλήρωση των διαφόρων υπηρεσιών και συνιστωσών λογισμικού σε μια κοινή πλατφόρμα ManTiS.
 • Έλεγχος και επαλήθευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης.
 • Διεξαγωγή δοκιμών στο πεδίο, υπό πραγματικές συνθήκες και με πραγματικούς τελικούς χρήστες.
 • Ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων δοκιμών στις προηγούμενες ΕΕ με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του συστήματος.