Το MANTIS είναι ένα 3-ετές ερευνητικό έργο, το οποίο στοχεύει στο σχεδιασμό ενός πλαισίου ανάπτυξης ετερογενών εφαρμογών σε ευφυή συστήματα μεταφορών και την ανάπτυξη και επίδειξη συστημάτων για την υποστήριξη οδηγών και τη βελτίωση των οδικών μεταφορών. Το συγκεκριμένο πλαίσιο θα αξιοποιήσει τις τεχνολογίες των ραγδαία αναπτυσσόμενων δικτύων αισθητήρων και επικοινωνίας επί οχημάτων και θα επιδιώξει την ολοκλήρωση αυτών με τεχνολογίες του Διαδικτύου και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους.

Η προσέγγισή μας
Όλα τα οχήματα τα τελευταία χρόνια διαθέτουν πληθώρα αισθητηρίων οργάνων και παρέχουν τα συλλεγόμενα από αυτά δεδομένα μέσω επεξεργαστικών μονάδων (On Board Units) και προτυποποιημένων διεπαφών (όπως π.χ. η OBD-II). Το παρόν έργο θα αναπτύξει νέες εφαρμογές που βασίζονται στην επικοινωνία οχημάτων και ευρύτερων Διαδικτυακών εφαρμογών, με στόχο τον έλεγχο και την καταγραφή περιβαλλοντικών και εκτάκτων συνθηκών από εξωτερικά των οχημάτων κέντρα διαχείρισης υποδομών και στόλων οχημάτων.

Ο στόχος μας
Το παρόν στοχεύει στην ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών που:

  • Θα επιτρέπουν το γεωεντοπισμό οχημάτων με εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων για την αξιόπιστη και αδιάλειπτη ανίχνευση της θέσης ανεξαρτήτως περιβαλλοντικών και δικτυακών συνθηκών.
  • Θα επιτρέπουν τη συγκέντρωση και αποστολή χρήσιμων δεδομένων για την καταγραφή βασικών παραμέτρων λειτουργίας μέσω κατάλληλων Διαδικτυακών διεπαφών και πρωτοκόλλων.
  • Θα επιτρέπουν την αυτόματη πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης μέσω Διαδικτυακής επικοινωνίας (VoIP) -ακόμα και αυτόματα στην περίπτωση αδυναμίας των επιβατών του οχήματος- με αυτόματη δρομολόγηση των κλήσεων με βάση τα δεδομένα θέσης του οχήματος στα αρμόδια/πλησιέστερα κατά τόπους κέντρα διαχείρισης και υποστήριξης οδηγών και με αποστολή όλων των κρίσιμων δεδομένων από τα αισθητήρια επί των οχημάτων όργανα (NG-eCall).
  • Θα επιτρέπουν τη συγκέντρωση και αποστολή χρήσιμων δεδομένων για την καταγραφή περιβαλλοντικών και εκτάκτων συνθηκών τόσο από εξωτερικά των οχημάτων κέντρα διαχείρισης υποδομών (π.χ. αυτοκινητόδρομοι, περιφέρειες κλπ.) όσο και κέντρα διαχείρισης στόλων οχημάτων για εταιρικές (Μ2Μ) εφαρμογές αξιοποιώντας τεχνικές crowdsourcing και ευφυείς τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων.
  • Θα επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα και την κατ’ επιλογήν (ή με βάση γεωγραφικά κριτήρια ή κριτήρια κατάστασης) ή και ταυτόχρονη σύνδεση και αποστολή των δεδομένων στα επιλεγμένα κέντρα διαχείρισης.